E-Ticaret Tedarik Zinciri Nasıl Yönetilir?

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemi nedir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?

09.02.2023 10:30 Proticaret
e-ticaret tedarik zinciri yönetimi

Müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata ve her türlü durum ve şartlarda tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre olduğu yönetim biçimidir.

Tedarik zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin tam entegrasyonunun sağlanması, iş kalitesini artıracak, müşteri memnuniyetini sağlayacak yapının oluşması tedarik zinciri yönetimi sistemi içinde yer almaktadır

Tedarik zinciri sisteminin temel ve ilk halkası tedarikçilerden oluşur. Dolayısı ile doğru ve verimli bir tedarik zinciri içeirisinde tedarikçilerle iletişim ve ulaşım işin temelini oluşturmaktadır. Bu noktada ikinci bir husus tedarikin durum ve şartlara göre hatta olan üstü hallere göre dahi yapılandırılması gerekmektedir. Noktadan bakıldığında tedarik zincirinin kopmaması için tedarikçi sayısı yani alternatifleri de oldukça önemlidir. bir diğer önemli husus ise stok yapısının işin mahiyetine göre yapılandırılması gerekmektedir. Tedarik gibi bir meseleyi ele aldığınızda insan unsurunun olmaması mümkün değildir. Dolaysı ile zincirin içindeki insanların günün şartlarına göre teknik ve uygulama kapsamında eğitilmesi önemlidir. Peki tedarik zinciri nedir?

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, herhangi bir ürünün ürünün tedarik edilmesi, depolanması ve sevkiyatıdır. Klasik manada süreç bu şekilde işlerken teknolojinin gelişmesi sayesinde mesele dijital ortamda takip edilir hale geldi. Ayrıca üretici olmayanlar da artık doğrudan üreticiden / tedarikçiden ürün temin edebilmektedir. Gümüzün başarılı e-ticaret işletmeleri ve başarılı e-ticaret altyapıları doğrudan üreticilerle ve son kullanıcılarla bağlantısını tamamlayıp uygun fiyatlarla sunabilmektedirler.

Tedarik Zinciri yönetimi, günümüz yapılanması tedarik edilmek istenilen malzemenin zincire dahil olmasından son kullanıcıya ulaşmasına hatta bazı noktalarda geri dönüşüm süreceğine uzanan yapının sağlanması hedeflenmektedir. Tedarik zinciri; her bir halkasında üreticiler, tedarikçiler, toptancılar, nakliyatçılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve ürünün kullanıcısı ( zamanında teslim ve memnuniyeti ölçümü bu noktada devreye girer) bulunduran sistemdir.

E-ticaret tedarik zinciri ise tedarike dahil olan tüm süreçlerin dijital ortamda kolayca yönetilmesini yani üretim kapasitesi, nakliyat, depolanma, dağıtım gibi süreçlerin daha efektif yönetilmek suretiyle maliyetlerinin düşürülmesi, sürekli ve tam zamanında tedarik suretiyle müşteri memnuniyetinin artırılması, markalaşma ve markaya güveninin artırılmasıdır. Elektronik haberleşme haberleşme imkanlarının artması, ile çok daha güçlü ve esnek yapıların kurulması iş akış şemasının daha mantıklı hale gelmesine, olası risklerin daha fazla minimize edilmesine yüksek oranda katkı sunmaktadır. Bu süreçte önemli olan oluşturulacak olan tedarik zincirinin tam ve sağlıklı yapılanması ve hal ve şartlara göre alternatiflerin oluşturulmasıdır. Peki sağlıklı bir tedarik zinciri nasıl oluşturulur?

Tedarik Zinciri Nasıl Oluşturulur?

Bilindiği üzere tedarik zinciri oluşturmak üretilen bir ürünün tüm ticari işlemlerinin tamamlanıp nihai tüketiciye ulaşmasını sağlayan süreçtir. Tedarik zinciri sisteminin nasıl oluşturulacağı konusu hangi ürün veya ürün gruplarının bu plana dahil edileceği ile doğrudan ilintilidir. Bir diğer ifade ile ürünlerin son tüketiciye ulaşana kadar muhafaza edilecekleri alanlar belirleme sanatıdır. Üretim, depo, satış yeri ve teslimat noktası arasındaki nakliye ağları en önemli ayıklarıdır. Bu noktada devreye lojistik ve depolama planı devreye girer ve aşağıdaki temel hatlardan oluşur.

  • ✓ Üretim noktası
  • ✓ Toptancılar (varsa)
  • ✓ Dağıtıcılar (varsa)
  • ✓ Perakendeciler
  • ✓ Son tüketici

İşletmelerin e-ticaret iş modelleri de bu zincirin hangi halkasında yer edindiklerine göre doğrudan değişir. E-ticaret iş modelleri içerisinde en çok yer tutan iş modeli olan b2b iş modeli esası üzerinden tedarik zinciri oluşturulması geleneksel ticarettekine benzerlik gösterir. B2B iş modeli ile e-ticaret yapılırken tedarik zinciri sistemine dahil olacak işletmeler genellikle bu süreçleri kendi ana iş kalıbı üzerinde düşündükleri için bu zincire daha kolay adabde olabilmektedirler. Dolayısı ile bu süreçte sadece zincire dahil olacak firmalarla anlaşma yapmak yeterli olmayacak onun yerine tedarik zincirini yönetmek de gerekecektir.

E-ticaret tedarik zinciri yönetimi nedir?

E-ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi, e-ticaret işletmelerinin ürünlerinin tedarik zinciri sisteminde tüm süreçleri dijital ortamda yönetmesini ifade eder. Bu süreçteki işlemler, üretimin planlanmasından, ürünün alıcıya ulaştırılmasına kadar, tüm tedarik zinciri süreçlerini kapsar. E-ticaret Tedarik zincir yönetimi, teknolojik ortamda ürününe göre hammadde, üretim, nakliye, dağıtım, süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi gibi faaliyetleri içerir.

İyi ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi uygulamak için işletmelerin tedarik zinciri sistemindeki tüm aşamalarda yüksek kalite ve kontrol mekanizmalarını kullanması, teknolojik altyapılarını tamamlaması, kullanarak her bir aşamasının doğru etkileşimi sağlaması ve gerekirse iyileştirmesi, tedarik zinciri üzerindeki firmaların, malların ve insan kaynaklarının eğitilmesi, sürdürülebilirlik ve etik kurallarını göz önünde bulundurması ve en önemlisi de tüm bu sürece dahil olanların birbiri ile entegrasyonu çok önemlidir.

Tedarik Zinciri Bileşenleri Nelerdir?

Ticari hayatta tedarik zinciri bileşenleri kendi içerisinde hem bağımsız hem de birbirleri ile doğrudan ve sıkı ilişkileri olan aktörleri, işleri yani faaliyetleri ve ürün ve hizmetleri üretimi yapılan kaynaklar olmak üzere temel üç ana yapı üzerine oturur.

Bu yapı içerisinde aktörler özel ve tüzel kişiliklerdir. Bunlar üreticiler, imalatçılar, varsa arada tedarikçiler, müşteriler, dağıtıcılar / distribütörler, perakendeciler, depolar ve bunlar arasında dolaylı hizmetleri sağlayan çeşitli hizmet sağlayıcıları yer alır.

Günümüzde ticari iş ve işlemlerde kaynak kelimesi geçmişe nazaran daha geniş anlam kazanmıştır. Bu bağlamda somut ve soyut olan tüm varlıkları kapsar. Bu varlıkların başında insan ve insanların yetenekleri gelmektedir. Tedarik zinciri yönetimiüzerinde kaynakları yönetme sanatında kaynakların birbirine bağlı, hatta bağımlı olduğunu ve ürün ve iş modeline göre bağımsız olduğu hususuna dikkat edilmelidir. E-ticaret yada konvansiyonel ticarette karlığı doğrudan etkileyen finansal ve mali yapının yeterli oluşturulması yani mali kaynakları yönetmek de bu bağlamda ele alınmaktadır.

Hem aktörlerin hem de kaynakların yönetimi doğrudan tedarik zinciri sisteminin faaliyet alanına girdiği için ürünün ihtiyaç olmasından son noktaya geçen her işlem ve süreç bu faaliyetlerin konusuna girer. Dolayısı ile yapılacak her türlü iş ve işlem faaliyetinin doğru ve optimum planlanması, buna dair planlama; aktörlerin seçimi, alternatiflerin belirlenmesi, ürünlerin seçimi, alternatiflerin ve eş değerlerinin tam zamanında temin edilmesini, imalatını, transferini, doğrudan ve dolaylı hizmet sağlayıcılarının entegre edilmesidir.

e-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri

Tedarik Zinciri Yönetimi siseminin temel hedefi en uygun maliyetle, kalitesi yüksek ürünlerin zamanında işleme konulmasıdır. Bu nedenle zincir üzerindeki her bir halkanın kendi içerisinde özel ve genel planlamaya tabi tutulması, belirli iş ve işlemlerin pediyodik, belirli iş ve işlemlerin de alternatifli halde bulundurulması önemlidir. Bu ana işlemlerin zamanında ve koordineli çalıştırılması e-ticaretin sitesi yönetme başarısını doğrudan etkileyecektir.

Talep ve Sipariş Yönetimi :

E-ticarette ürünlerin önce stoklarda bulunması e-ticaret sitesinden arzı ile müşterilerin talep etmesinden sonra gönderilmesi ile satılan ürünün yerine yenisinin konulması gerekmektedir. hal böyle olunca talep ve spariş yönetiminin doğrudan e-ticaret sitesi ile entegre olması en doğru yapılanma ve yaklaşım olacaktır.

Satın Alma Yönetimi :

Talep yönetimine bağlı olarak ve iş modelimize göre ürünlerimizin satın alma yönetiminin yapılması gerekir. Bu noktada devreye tedarikçilerimizin iş performansları ve kapasiteleri devreye gireceği için satın alma işleminin zamanında hareket etmesi oldukça önemlidir.

Depo Yönetimi :

E-ticaret sitemizden gelen talep ve siparişlere göre yapılan satın alma işleminden sonra ürünlerimizin nasıl depo edileceği, depolardaki stokların yönetiminin yapılması işlemidir. Dolayısı ile depo yönetiminden bağımsız tedarik zinciri yönetimi düşünülemez. Çünkü sevkiyat planlaması da bu nokta üzerinden yapılandırılır.

Üretim Yönetimi :

E-ticaret iş modelimize ve ürün tip ve çeşitlerimize göre yönetilmesi gereken ana konulardan bir tanesi de üretim yönetimidir. Ürünleri sipariş ve talebe göre ürettirilip, sevkiyat ve depoların durumuna göre planlanması gerekir. Ayrıca olası olağan üstü şartlarda ürünlerin alternatifli üretimi konusunu da ayrıca dikkatle ele alınması gereken bir konudur.

Sevkiyat ve Dağıtım Yönetimi :

Yukarıda ifade edilen ana unsurların arasındaki temel koordinasyon konusudur. Sevkiyatın tam zamanında yapılması müşteri kalite ve beklentilerinin başında geldiği unutulmamalıdır.

E-ticarette Tedarikçi Seçimi Nasıl Yapılır?

E-ticaret iş modeline ve faaliyet gösterilen sektöre göre işletmeler ürünlerini ya kendileri üretir satarlar yada da al sat yöntemi kullanırlar. Hangi iş modeli olursa olsun e-ticaret sitelerinde çeşitli ürünler satabilmek için tedarikçilerle çalışmak durumundadırlar. Dolayısı ile uygun fiyatlı tedarikçi bulma büyük bir öneme sahiptir. Bunun için e-ticaret tedarikçi seçimi hususunda şu noktalara dikkat etmekte fayda vardır.

E-ticaret Tedarikçisi ararken stoklu mu, stoksuz mu?

İş modeline sahip olduğumuz en önemli konuların başında gelir. Eğer stok konusundan kurtulmak istiyorsanız. E-ticaret iş modelinizi bu noktada yapılandırmak istiyorsanız dropshipping yapabilirsiniz.

E-ticaret Tedarikçisi bulmak için profesyonel bir destek almalı mıyım?

E-ticarette tedarik zinciri yönetimi konusunda eğitim almak bu meseleyi çözer mi? konusunda karar verecek araştırma yapılmalıdır. Bu konuya peşinen evet veya hayır demek doğru değildir. Bu konu iş büyüklüğü, ürünün yapısı, e-ticaret firmasının iş modeline ve hacmine göre değişiklik gösterecektir. Dolayısı ile bu noktada yapılacak ilk ve en doğru adım iyi bir araştırma yapmaktır. Bu araştırmaya e-ticaret uzmanları, e-ticaret altyapı sağlayıcıları ve benzer konularda faaliyet gösteren firmalarla görüşerek başlayabilirsiniz

E-ticaret Pazaryeri Platformlarını Tedarikçi Olarak Kullanmak;

Uygun bir çıkış olarak kullanılabilir. Çünkü hem dünya çapında hem de ülkemizde faaliyet gösteren pazaryerleri tedarikçi bulmak için uygun platformlar olarak faaliyet göstermektedirler. Amazon, Aliexpress gibi uluslararası e-ticaret platformlarının yanı sıra ülkemizde Trendyol, N11, Hepsiburada gibi uygulamaların tedarikçi bulma, depo ve sevkiyat yönetimi gibi uygulamaları mevcuttur.

E-ticaret yapma konusunda uzman ve tecrübeli tedarikçiler hakkında araştırma yapmak

Pazaryerleri platformları vb. yerlerde yapılan yorumlar, bu tedarikçilerle çalışma yapmış işletmelerin tecrübeleri önemli bir kriter olarak kullanılabilir.

Tedarikçilerinizle yapacağınız anlaşmaların maddelerini üzerinde çalışmak.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus tedarikçi firmaların yapılan anlaşmalara ne kadar sadık kaldıkları, kapasiteleri, önceki yorumlar, bu işlerdeki performansları ve sizinle yapacağı anlaşmalardaki her bir husus için koydukları özel maddeler gibi hususlara dikkat etmekte fayda vardır.

Proticaret Altyapısı tedarik Yönetimi

E-ticaret yapısı gereği güncel bir ticarettir. Çünkü hem iş modelleri olarak teknolojinin bütün avantajlarını kullanırlar hem de ellerindeki alt yapı ile dijital ekosisteme dahil olan tüm aktörlerle entegre çalışabilirler. Bu da anlık bilgi paylaşımını hem sağlar hem de zorunlu kılar. Proticaret altyapısı sunduğu tüm ana ürünler ve bu ürünlere ait tüm eklentilerinde gelişmiş teknolojiler, piyasa ihtiyaçları vb. konularda titiz davranmaktadır.

Dolayısı ile e-ticarette tedarik zinciri yönetimi e-ticaretin doğal ve önemli bir parçası olduğu gerçeğinden hareket eder. Bu noktada pazaryerleri entegrasyonlarından tedarik-yönetim-modülüne , ödeme sistemleri, muhasebe sistemlerine varınca kadar çok geniş bir entegrasyon yapısı mevcuttur. Ürünleri ya doğrudan e-ticaret paketinin bir uzvu yada eko sisteminin önemli bir aktörü olarak sunmaktadır.

Proticaret kendi ürün ve hizmetlerinin tedarikinde müşterilerinin geri dönüşleri, iş kalitesi, müşterilerin faaliyetlerine göre ürün ve hizmetlerinin tam zamanında tedariki konusunda uzun yılların deneyimi ve uzman ekibi ile hizmetinizdedir.

Proticaret tedarikçi yönetim modülü, E-Ticaret paketleri, diğer ürün ve hizmetlerimiz için aşağıdaki iletişim adreslerimizden bilgi alabilirsiniz.
0555 961 12 00
0850 430 50 50
info@proticaret.org

POPÜLER YAZILAR

Stoksuz E-Ticaretin Avantajları

Stoksuz e-ticaretin avantajları ve dezavantajları nelerdir? e-ticarette Dropshipping süreçlerinde nelere dikkat edilmelidir?
01.03.2023 11:30

E-Ticaret Tedarik Zinciri Yönetimi

E-Ticaret tedarik zinciri yönetiminin önemidir? Tedarik zincirini doğru yönetmek için nelere dikkat edilmelidir?
09.02.2023 10:30

E-Ticaret Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi nedir? Tedarikçi Yönetiminin önemi nedir? E-Ticarette ürün tedariği yönetmek için nelere dikkat edilmelidir? Makalemizi inceleyebilirisniz.
06.02.2023 10:30

E-Ticaret Siteleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

E-ticaret siteleri fiyatları, domain, hosting yıllık kiralama bedelleri, iş modeline uygunluk, e-ticaret paket özellikleri ve daha bir çok farklı bileşene göre belirlenir.
26.01.2023 10:30

E-Ticarette Ödeme Sistemleri Tercihi Nasıl Yapılır?

E-ticarette ödeme sistemleri nasıl tercih edilir? Hangi ödeme yöntemi niçin tercih edilmelidir? Alternatif ödeme sistemleri nelerdir?
15.01.2023 10:30

Marka ismi oluşturma ve markalaşma süreci

Marka ismi oluşturma, markalaşma sürecinin yönetimi, marka ismi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler...
09.01.2023 10:30

İş fikirleri bulmak

E-ticarette iş fikirleri ve para kazandıracak işler nasıl bulunur? Küçük işletmeler için iş fikirleri nasıl geliştirilir? Proticaret iş fikrime nasıl destek olur?
03.01.2023 10:30

SEO nedir? Nasıl yapılır?

SEO nedir? Nasıl yapılır? E-ticarette SEO uygulamaları nasıl olmalıdır? Proticaret hazır e-ticaret paketlerinde SEO uygulamaları nasıl yapılır?
30.12.2022 17:30

E-ticaret yeni başlayanlar için yol Haritası

E-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası nelerdir? Neden e-ticaret yapmalıyım?
25.12.2022 17:30

B2C e-ticaret nedir?

B2C E-ticaret nedir? Üretici yada tedarikçi firmanın doğrudan tüketiciye satış yapmasıdır. B2C e-ticaretin Avantajları Nelerdir, B2C özellikleri ve B2C ile B2B farkları ve daha fazlası ..
15.12.2022 17:30

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sitesi ve e-ticaret siteleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz e-ticaret sitesi kurmak, e-ticaret sitesi fiyatları ve avantajlı Proticaret e-ticaret paketlerinden yararlanın..
07.12.2022 17:30

E-Ticaret paketleri ve paket fiyatları

E-ticaret paketleri seçim kriterleri nelerdir? E-ticaret paketleri teknik özellikleri neler olmalıdır? Ücretsiz E-ticaret sitesi kurmak ve Proticaret ile E-ticaretin avantajlarını görmek için tıklayın.
01.12.2022 17:30

C2C E-Ticaret Nedir? C2C Paket Fiyatlar ve Özellikleri Nelerdir?

E-Ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız Proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın.
125.11.2022 17:30

Sermayesiz e-ticaret nedir? Nasıl yapilir?

E-ticareti sermayesiz yapmak istiyorsunuz ancak sermayesiz e-ticarete nasıl başlanır diye düşünüyorsanız proticaret e-ticaret paketleri ile sermayesiz e-ticarete iyi bir başlangıç yapın
17.11.2022 18:30

E-Ticaret sitesi fiyatları ve e-ticaret paketleri seçme kriteleri

E-ticaret sitesi fiyatları , e-Ticaret Paketleri ve hazır e-ticaret sitesi yazılımı için ihtiyacınıza ve bütçenize uygun özellikleri proticarette bulabilirsiniz. E-ticaret sitesi fiyatlarının e-ticaretinize ve bütçenize uygunluğu için iş modülleri ve fiyatları karşılaştırın.
15.11.2022 11:30

E-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

E-ihracat nedir? ifadesi tam olarak internet üzerinden yurt dışına yapılan satışlara verilen bir e-ticaret terimi olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile e-ticaretin dünya ticaret ağına kattığı yeni hizmetlerden birisi de e-ihracattır.
10.11.2022 11:30

internetten satış yapmak nedir? Nelere Dikkate edilmelidir?

İnternetten satış, online satış, dijital satış, e-satış ya da e-ticaret, müşteri ve satıcıyı online ortamda bir araya getiren sistemlerin farklı söylemleridir. Temel de satış faaliyetinin yüz yüze satış yerine internet ortamına taşınmış halidir.
02.11.2022 11:30

E-fatura ve E-arşiv nedir? E-ticarette nasıl kullanılır?

E-fatura ve e-arşiv, geleneksel olarak kağıt üzerinde ıslak imzalı ve kaşeli kesilen faturaların artık dijital ortamda aynı güvenlik ve yasal çerçevede uygulamaya konulmuş hali olduğunu herkes tarafından bilinmektedir.
27.10.2022 12:30

B2B -ticaret nedir? Nasıl yapılır?

Bu makalemizde B2B E-Ticaret nedir? B2B E-ticaret Nasıl yapılır? B2B E-Ticaret yazılım Fiyatları ve özellikleri nelerdir? Proticaret B2B E-Ticaret yazılım paketi avantajları nelerdir? Sorularının cevablarını bulacaksınız. Keyifli okumalar..
22.10.2022 12:30

E-Ticaret nedir? Nasıl yapılır? E-ticarete avantajlı başlangıç

E-Ticaret, internet üzerinden online ödeme sistemleri kullanılarak mal veya hizmet alışverişi yapmaktır. E-Ticaretin ilk çıktığı 90’lı yıllardan itibaren genişleyen hacmi, iş modelleri halihazırda ticaret yapanlar veya ticarete atılmak isteyenlerin her geçen gün ilgi odağı olmakla kalmayıp aynı zamanda bir nevi mecburiyeti haline gelmeye devam etmektedir.
20.10.2022 12:30

Canva nedir ve nasıl kullanılır?

Canva internet üzerinden çalışan her türlü tasarımın yapılabileceği bir tasarım programıdır. Ücretsiz bir platform olması, içerisinde yüzlerce tasarım kalıpları bulunması, web sayfaları, e-ticaret paketi sayfa ve sliderleri için kullanılabilecek garfik, info grafikler için kolay kullanılabilir platformdur.
10.10.2022 12:30

E-ticarette ürün degişimi ve iade sürecleri nelerdir?

E-Ticarette ürün iadesi nedir? Yasal haklar nelerdir? E-Ticaret ürünü iade süresi kaç gündür? E-Ticarette Ürün Değişimi ve İade Süreçleri nasıl yönetilmelidir? İade edilmeyen/edilemeyen ürünler nelerdir?
02.10.2022 12:30

E-ticarette kargo yonetimi nedir? Nasıl olmalıdır?

Kargo Nedir? E-Ticarette Kargonun Önemi, Kargo Süreçleri Nasıl Yürütülür? Kargo Paketlerinin önemi nedir, nasıl olmalıdır? E-Ticaret kargo anlaşmalarında nelere dikkat edilmelidir? kargo süreçlerinin stratejik noktaları nelerdir?
25.09.2022 12:30

E-Ticarete sıfırdan başlamak ve e-ticaret yapmak için başlangıç rehberi

E-ticarete sıfırdan nasıl başlanır? E-ticaret için şirket kurmak zorunlu mu? hangi şirket türünde e-ticaret yapmak daha avantajlı? E-ticaret için nasıl bir iş modeli seçmeliyim?
16.09.2022 12:30

E-ticaret ile hobiler kazanca nasıl dönüştürülür?

Hobilerin e-Ticaret yolu ek kazan yolu olması için şirket kurmak gerekli midir sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
07.09.2022 12:30

E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurma, e-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

E-ticaret için şirket kurma maliyetleri, kurulacak olan şirket tiplerine göre değişmektedir. E-ticaret yapmak için şirket kurmak gerekli mi sorusunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız.
30.08.2022 12:30

E-Ticarette Güvenli Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

İnternette Güvenli Alışveriş nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Sanal kart güvenliği artı güvenlik midir?
25.08.2022 12:30

E-Ticaret Ödeme Sistemleri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Ticaret sitelerinde ödeme sistemi alt yapısının kurulması E-Ticaret sitesinin hayata geçirilmesinin belki de en önemli aşamasıdır. E-Ticaret olsun, konvansiyonel ticaret olsun nihai hedef satıştır. Parasını alasınız ki ürünü veresiniz.
15.08.2022 12:30

Hazır e-Ticaret Sitesi Nedir? Hazır e-Ticaret Paketleri Nelerdir?

Hazır E-Ticaret sitesi internet üzerinden satış yapmak için hazırlanmış uzman yazılım ve web sitesidir. E-Ticaret sitesinin hazır olması demek sadece tek başına bir web sayfası demek değildir. Aynı zamanda içinde büyük modüler bir sistemi barındırır.
08.08.2022 12:30

E-Ticaret Danışmanı Ne İş Yapar, Hizmetleri Nelerdir?

E-Ticaret Danışmanlığı alarak tüm e-ticaret süreçlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. E-Ticaret danışmanı, e-ticaret projenizin başarılı olabilmesi için gerekli e-ticaret sitesi kurulum ve entegrasyon süreçlerinde size danışmanlık verir.
06.08.2022 12:30

Pazaryerlerinde Satış Online Satış Rehberi

Pazar yerleri satıcıların ve alıcıların sayısının sınırsız olduğu yerlerdir. Ticaret dünyasında satıcı ile alıcıyı bir araya getirmek tarihi bir gelenektir. Ancak e-ticarette satıcı ve alıcıyı (B2C) bir araya getirmek yeni bir gelenektir. E-Ticaret yapmak isteyenleri E-Ticaret Sitesi Kurma şartından kurtarıp satıcıların her halükarda alıcılara ulaştığı platformlardır. .
04.08.2022 12:00

İnternetten Satış Online Satış Rehberi

İnternetten satış yapmak isteyen satıcıların internetin sunduğu avantajlardan yararlanabilmesi için birbirlerini etkileyen süreçleri çok iyi takip edip kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü internetin sunduğu avantajlar her geçen gün artarken aynı zamanda rakip meslektaşları tarafından dan da bu avantajların kullanıldığının unutulmaması gerekir. Bu makalemizde internetten satış rehberi diğer adı ile online satış rehberi konusunu ele alacağız. .
02.08.2022 12:00

Amazon'da Satış Nasıl Yapılır?

Bu makalemizde Amazon gibi e-ticarette dünya devi olan bir e-pazaryeri platformunda yerinizi alabilmek için neler yapmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.
30.07.2022 12:00

Aliexpress'de Satış Nasıl Yapılır?

Aliexpress Çin’den dünyaya yayılan e-pazaryeridir. Aliexpress ve Alibaba gibi global çapta hizmet veren platform ülkeler çapında yerel B2C e-pazaryerleri satın alarak açmaktadır.
28.07.2022 12:00

eBAY'de Satış Nasıl Yapılır?

eBAY açık artırma şirketi olarak 1995 yılında Pierre Omidyar tarafından kuruldu. Kısa sürede dünyanın her yerinde alış veriş yapabilme imkanı sunduğu için global bir pazaryeri halini aldı.
26.07.2022 12:00

N11'de Mağaza Nasıl Açılır

N11 Mağaza Türkiye’de ilk anda alışılmadık ismi ile B2C iş modeli ile 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli ortağı SK Group’un ortaklığı ile açıldı. Kısa zamanda adından söz ettiren N11 bünyesine kattığı binlerce N11 online dükkanı ile milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
24.07.2022 12:00

Hepsiburada'da Mağaza Nasıl Açılır?

Hepsiburada 1998 yılından B2B ve B2C iş modeli ile hayata geçmiştir. Hepsiburada Mağaza açma, Hepsiburada; standart, Kadın Girişimci ve Hepsi Türkiye’den mağazaları açma, Hepsiburada’da mağaza açma avantajları, internetten online satışta Hepsiburada.com üzerinden yapılacaklar gibi konuları ele alacağız.
22.07.2022 12:00

Trendyol'da Mağaza Nasıl Açılır?

Trendyol’da dükkan açmak teknolojiyle alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktır. Pazaryerleri içerisinde 2010 yılında kurulmasına rağmen en büyüğü konumuna gelmiştir. Kendi ifadeleri ile e-ticaret ekosistemine pozitif etki yapan bir ekip olma yolunda adım adım ilerliyor.
20.07.2022 12:00

E-Ticaret Pazaryeri Entegrasyonları ve XML Entegrasyonu

Entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamında teknik bir kelime ve kavramdır. Konumuz açısından E-Ticarette entegrasyon e-ticaretin eko sistemindeki ilgili paydaşlarla (Pazaryerleri, kargolar, tedarikçiler vd.) uyum içinde, bütünleşik, hızlı, güvenilir bir şekilde çalışmayı tanımlayan bir kavramdır.
17.07.2022 11:45

Stoksuz E-Ticaret Dropshipping Nasıl Yapılır?

Drop Shipping veya stoksuz e-ticaret, satıcının elinde stok tutmadan müşteri siparişlerini kabul ettiği bir perakende satış şeklidir.
30.06.2022 17:45

E-Ticarette En Çok Satılan Ürünler

E-Ticarette En Çok Satan Ürünler nelerdir sorusun cevabı ile Ticarette en çok satan ürünler, internette en çok ürün satan sektörler, dünyada en çok satılan ürünler hangileridir sorusu konvansiyonel (fiziki) ticarette de birbirine benzer sonuçlar veren sorulardır.
05.07.2022 22:00

E-Ticaret Yazılım Özellikleri Neler Olmalı?

E-Ticaret yazılımı nedir, en uygun e-ticaret yazılımı nasıl seçilir, profesyonel e-ticaret paketleri, e-ticaret yazılımlarına nelere dikkat etmeliyiz?
26.06.2022 11:15

E-Ticaret Yazılımı ve E-Ticaret Paketleri

e-Ticaret yazılımlarının yazılarında aranması gereken temel özellikler ara yüzden “User İnterface”UI” ziyade e-ticaret paketlerinin öz yetenekleri ve bağlantılı sistemlerle e-ticaret ekosistemlerine uyumluluğu üzerinden değerlendirilmelidir.
11.06.2022 - 13:30

E-Ticaret Nedir? Türleri Nelerdir?

E-ticaret ( e-commerce ) son yıllarda alışveriş yapma, ürün ve hizmetleri sunma konusunda küresel modern ekonominin temel yapısı haline geldi
07.06.2022 16:55

E-Posta Pazarlamasında Dikkat Etmeniz Gerekenler

E-ticaret sitenizde bulunan ürünlerden, kampanyalardan ve cazip fırsatlardan, kısacası sitenizde yer alan son gelişmelerden müşterilerinizi haberdar edebilmenizin en etkili yollarından...
20.04.2021 - 17:30

E-Ticaret Siteleri İçin Seo mu? Adwords mu?

E-ticaret sitenizin gün içerisinde aktif bir şekilde ziyaret edilmesini, ürünlerinizin geniş kitleler tarafından talep görmesini diliyorsanız; sitenizin seo uyumlu olduğundan mutlaka emin olmanız ...
20.03.2021 - 17:30

E-Ticarette Mobil Alışverişin Önemi

Son yıllarda giderek yükselen bir ivme gösteren mobil alışveriş; dünyanın yanı sıra ülkemizde de tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Mobil alışveriş ...
20.02.2021 - 17:30

E-Ticaret Sepeti Terk Etme Oranı Nasıl Düşürülür

Sepeti terk etme oranlarını kontrol altında tutmanız siteniz için çok önemlidir. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin çoğu kısmında müşteriler alışveriş sırasında beğendiği ürünü ...
20.01.2021 - 17:30

E-Ticaret Site Güvenirliği

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapmak, bir şeyler alıp satmak yani geniş anlamı ile ticaret yapmak oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Artık firmalar ve küçük işletmelerin ...
20.12.2020 - 17:30

E-Ticarette Canlı Desteğin Önemi

Gelişen teknoloji ile birlikte internet artık hayatımızın her alanında bize istediğimize erişme noktasında büyük kolaylıklar sunuyor. İnternetin bize sunduğu bu kolaylıkların başında ilk sırada alışveriş siteleri yer ...
20.11.2020 - 17:30

E-Ticarette Müşteri Yorumlarının Önemi

E-Ticaret hızla yayılmakta olan alışverişi daha kolay hale getirmekte olan bir sektördür. Alışveriş için veya gezinti yapmak için siteye girenler yorum kısımlarına ne düşündüklerini...
20.10.2020 - 17:30

E-Ticarette Ziyaretçileri Üyeye Çevirme

Ticaret hayatını başarılı ve kazanç dolu bir şekilde yürütmenin oldukça zor olduğu günümüzde teknolojinin avantajlarından yararlanarak müşteri portföyünü arttırmanın yolları bulunuyor. Zaten teknolojiye...
20.09.2020 - 17:30

E-Ticarette Pazarlama Taktikleri

E-ticaret pazarlama stratejiniz söz konusu olduğunda, markanız için yalnızca bir kaç e-posta ve ağızdan ağızdan yapılan reklamdan daha fazlası gerektiğini biliyorsunuzdur.
20.08.2020 - 17:30

E-Ticarette Adwords Neden Önemli

Google firması tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir. Çevrimiçi reklamcılık olarak adlandırılır. İstediğiniz kelime ve kelime gruplarını seçer reklam oluşturur. Böylelikle siteniz arama neticesin de bu hizmet yardımıyla...
20.07.2020 - 17:30

E-Ticarette Social Media Monitoring

Günümüzdeki çoğu e-ticaret platformu, mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medya kullanıyor. Bu ağlar, işletmelere tüketiciyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı veriyor.
20.06.2020 - 17:30

E-Ticarette Sepet Ortalaması Nasıl Arttırılır?

Pazarlama çalışmalarınız da devamlı müşterilerinize özel kampanyalar yapın. Size asıl parayı kazandıran müşterilerdir. Bu müşterilere e-posta yoluyla ulaşıp özel çalışmalar yapabilirsiniz. Devamlı müşterilerinize değişik fırsatlar, kampanyalar veya açılış sayfası hazırlayarak ulaşabilirsiniz.
20.05.2020 - 17:30

E-Ticarette Dönemsel Kampanyaların Önemi?

Arama, e-ticaret işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı olarak sürekli büyüyor. Ancak, özellikle işinizde binlerce işletme, hızlı değişen hisse senedi ve sürekli değişen fiyat ve promosyonlar varsa, yönetmek zor bir alan olabilir.
20.04.2020 - 17:30

E-Ticarette SEO Önerileri

E-Ticaret siteniz bulunuyorsa ve başarılı olmak istiyorsanız arama motoru optimizasyonu işlemlerine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. SEO işlemleri sizi arama sonuçlarında daha üst sıralarda sunmasına yardımcı olacaktır
20.03.2019 - 19:30

E-Ticarette Tasarım Neden Önemlidir?

Web tasarımı, web siteleri söz konusu olduğunda önemli bir faktördür ve e-ticaret web siteleri için daha da önemlidir. Başarılı bir e-ticaret web tasarımı, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmanıza ve potansiyel olarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olabilir.
20.03.2020 - 17:30

E-Ticaret Sitesi Kurmak

İnternet teknolojileri sayesinde işiniz için coğrafi sınırlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ürün ve hizmetlerinizi gerek ülke geneline, gerekse de tüm dünyaya ulaştırmak artık çok daha kolay.
04.03.2019 - 18:30

E-Ticaret Portalımı Nasıl Yapılandırmalıyım?

Bu yazımızda e-ticaret portalınızı yayına aldıktan sonra izlemeniz gereken yollardan bahsedeceğiniz. Bu işlemler sayesinde zaman ve emek kaybetmeden en doğru ve hızlı şekilde portalınızı yapılandırabileceksiniz.
20.02.2019 - 18:30

Proticaret Ücretsiz E Ticaret Yazılımı

Proticaret, ücretsiz e ticaret sistemi sunan Asp.NET tabanlı bir yazılımdır. İlk olarak 2003 yılında tamamlandı. Yazılım dünyasındaki gelişmeleri takip eden yıllar boyunca alt yapımızda sayısız değişiklik ve güncelleme gerçekleştirerek bugünlere geldik. Amacımız ise bu hizmeti kullanıcılarımızın başarısı ile taçlandırmaktır.
15.01.2019 16:30